Akademia Bezpieczeństwa SafeTech to kompleksowy i spójny system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu detekcji gazów w profilaktyce przeciwwybuchowej, stworzony w oparciu o rozwiązania techniczne Honeywell – amerykańskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dlaczego trzeba się szkolić?

Według instrukcji obsługi urządzenia, ze względów bezpieczeństwa detektor mogą obsługiwać i serwisować wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Dyrektywy Unii Europejskiej (ATEX, ATEX USER, SEVESO II) implementowane do polskiego prawodawstwa poprzez stosowne rozporządzenia Ministra Gospodarki obligują przedsiębiorstwa do szkolenia pracowników w zakresie profilaktyki przeciwwybuchowej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 931) stanowi:

  • 9. 1. Pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niezależnie od nakazów prawa specjalistyczne szkolenie pracowników jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, całego zakładu oraz poprawne i niezakłócone działanie procesu produkcyjnego. O tym, jak ważne są kwestie właściwych kompetencji pracowników zaangażowanych w procesy produkcji i kontroli świadczą głośne katastrofy i wypadki z minionych lat w Polsce i na świecie.

Dla kogo szkolenia?

  • użytkowników systemów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (pracownicy wod-kan, petrochemii, zakładów chemicznych, przemysłu spożywczego, energetycznego, papierniczego, instalacji morskich, chłodni, hut, wysypisk, górnictwa itd.)
  • projektantów
  • pracowników firm wdrażających systemy,
  • dostawców urządzeń,
  • menedżerów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa
 .
Pobierz szczegóły szkolenia
  

.

Aby umówić termin szkolenia prosimy kontaktować się z naszym biurem

+48 58 781 78 55 lub info@safetech.net.pl

Do zobaczenia!