Wszystkie dostawy (aparaty oddechowe i sprzęt do oddymiania – przyp. red.) wykonane zostały rzetelnie i terminowo – zgodnie z przedłożoną ofertą i zawartą umową. Komenda Portu Wojennego poleca wykonawcę SafeTech Marian Hoppe Sp.j.jako solidnego i wiarygodnego partnera.