OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

SafeTech Marian Hoppe Spółka Jawna.

81-198 Suchy Dwór, ul. Mikołaja Reja 38

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. W Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy obowiązują następujące definicje:
 2. SafeTech Marian Hoppe Spółka Jawna ” lub „Sprzedający” oznacza firmę handlowo-usługową w skrócie SafeTech Marian Hoppe Sp.j. 81-198 Suchy Dwór, ul. Mikołaja Reja 38 i, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000465295, NIP: 587-170-06-48.
 3. Kupujący” oznacza osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce zawrzeć lub zawarła Umowę z firmą SafeTech Marian Hoppe, lub która otrzymuje w tym celu Ofertę Cenową.
 4. Określenie “Strona” lub “Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.
 5. Oferta Cenowa” oznacza ofertę złożona Kupującemu przez SafeTech Marian Hoppe SP.j na sprzedaż i dostawę Produktów.
 6. Umowa” oznacza dowolną umowę sprzedaży lub dostawy Produktów przez SafeTech do Kupującego, jakiekolwiek jej uzupełnienie lub zmianę, oraz wszelkie czynności podejmowane w ramach przygotowania Umowy i jej realizacji, w tym w szczególności potwierdzenie przez SafeTech Marian Hoppe Sp.j. przyjęcia akceptacji Oferty Cenowej przez Kupującego lub złożonego przez Kupującego zamówienia.
 7. Produkty” oznacza wszystkie towary sprzedawane i mające zostać sprzedane przez SafeTech Marian Hoppe Sp.j. na podstawie Umowy.
 8. Siłę wyższą” oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Sprzedającego, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których niemożliwe jest podnoszenie wobec Sprzedającego uzasadnionego żądania o realizację jego zobowiązań, które nastąpiły w szczególności na skutek klęski żywiołowej, strajku, działania wojennego, braku surowców, epidemii lokalnej lub globalnej, znaczących problemów z transportem, zakazu importu i/lub eksportu, decyzji podjętych przez organy rządowe, eksplozji, pożarów, zdarzeń o charakterze katastrof klimatycznych, awarii w połączeniach komunikacyjnych lub awarii zasilania, przerw w działalności Sprzedającego lub magazynów i warsztatów Sprzedającego. Siła wyższa po stronie dostawców Sprzedającego będzie również oznaczać działanie siły wyższej po stronie Sprzedającego.
 9. OWS” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.
 10. OWS określają zasady zawierania Umów przez SafeTech Marian Hoppe Sp.j. z Kupującym i obowiązują z wyłączeniem jakichkolwiek innych regulacji, w tym w szczególności ogólnych warunków sprzedaży i dostawy Kupującego, sprzecznych z treścią niniejszych OWS lub odbiegających od nich, chyba że jednoznacznie na piśmie SafeTech Marian Hoppe Sp.j. wyrazi wobec Kupującego zgodę na ich obowiązywanie. OWS obowiązują również w każdym przypadku rozpoczęcia realizacji przez SafeTech Marian Hoppe Sp.j. umowy sprzedaży lub dostawy do Kupującego.
 11. OWS stanowią integralną część wszystkich Ofert Cenowych i Umów, jak również mają zastosowanie do każdego zapytania o Ofertę Cenową i wszelkich negocjacji dotyczących Oferty Cenowej lub Umowy. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do każdej Oferty Cenowej lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej SafeTech Marian Hoppe Sp.j. https://safetech.net.pl Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z SafeTech Marian Hoppe przyjęcie przez niego OWS przy danym zamówieniu uważa się za ich pełną akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów zawartych lub zrealizowanych w toku współpracy z danym Kupującym, bez konieczności każdorazowego ponownego odesłania do nich; w takim przypadku Kupujący zostanie przez SafeTech Marian Hoppe Sp.j. poinformowany o wszelkich zmianach niniejszych OWS. Przyjmuje się, że złożenie zamówienia lub akceptacja Oferty Cenowej przez Kupującego oznacza akceptację każdorazowo obowiązujących OWS.
 12. Indywidualne ustalenia (umowy) zawarte przez Sprzedającego z danym Kupującym (w tym uzgodnienia dodatkowe, uzupełnienia czy zmiany) mają każdorazowo pierwszeństwo przed niniejszymi OWS w razie sprzeczności pomiędzy nimi.

§ 2 Oferta i zawarcie Umowy

 1. Jeżeli Sprzedający w sposób wyraźny nie określi inaczej w formie pisemnej, Oferta Cenowa złożona Kupującemu jest ważna i prawnie wiążąca dla Sprzedającego przez okres nie dłuższy niż 3 dni robocze po jej złożeniu Kupującemu przez Sprzedającego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Oferty Cenowej lub złożenia zamówienia na warunkach Oferty Cenowej przez Kupującego w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania od Sprzedającego złożona przez Sprzedającego Oferta Cenowa traci ważność i przestaje być prawnie wiążąca oraz może być przez Sprzedającego zmieniona.
 2. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu przez Sprzedającego akceptacji Oferty Cenowej lub złożeniu zamówienia przez Kupującego i Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Strony wyłączają wszelkie prawnie przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) przyjęcia zamówienia, w szczególności nie dochodzi do zawarcia Umowy poprzez samo złożenie zamówienia lub akceptację Oferty Cenowej przez Kupującego. Po otrzymaniu zamówienia lub akceptacji Oferty Cenowej przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie nie później niż w terminie 4 dni przesyła Kupującemu Potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego będzie każdorazowo wysyłane droga elektroniczną na wskazany w zapytaniu ofertowym przez Kupującego adres mailowy. Również samo wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT lub dokumentu PRO-FORMA i przesłanie jej drogą elektroniczną do Kupującego jest równoznaczne z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją przez niego Oferty Cenowej.
 5. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej Oferty Cenowej, do skutecznego i prawnie wiążącego zawarcia Umowy dochodzi w momencie Potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z zasadami określonymi § 3 ust. 3 OWS.
 6. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników lub współpracowników Kupującego i Sprzedającego w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem zamówienia pozostają dla Sprzedającego prawnie niewiążące.
 7. Wszelkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w celu zawarcia i realizacji Umowy, Strony uznają za prawnie wiążące, jeśli zostaną złożone drugiej Stronie pisemnie, drogą mailową, za pośrednictwem faksu lub pocztą.
 8. Jeżeli złożenie zamówienia lub potwierdzenie przyjęcia Oferty Cenowej przez Kupującego będzie zawierać zastrzeżenia do Oferty Cenowej lub jej zmianę w jakimkolwiek zakresie, w tym w szczególności ilościowym lub cenowym, Umowa z dokonanymi przez Kupującego modyfikacjami zostanie skutecznie zawarta wyłącznie, jeżeli Sprzedający w sposób jednoznaczny i wyraźny poinformuje Kupującego, że wyraża zgodę na jego zastrzeżenia lub zmiany, w sposób określony w § 2 ust. 7 OWS. Zgoda Sprzedającego na modyfikacje zaproponowane przez Kupującego w jego zamówieniu lub Potwierdzeniu przyjęcia Oferty Cenowej nie może być w żadnym razie dorozumiana.
 9. W żadnym wypadku, nawet po Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający nie może być zobowiązany do rozpoczęcia realizacji Umowy przed uzyskaniem wszystkich informacji i elementów od Kupującego, wymaganych do zgodnej z Umową realizacji zamówienia, a których dostarczenie/udostępnienie leży po stronie Kupującego. Zamówienie Kupującego lub akceptacja przez niego Oferty Cenowej powinna zawierać przynajmniej: pełna nazwę firmy Kupującego, jego numer NIP oraz pełne i aktualne dane kontaktowe Kupującego, jego adres, nazwę organu rejestrującego oraz numer wpisu. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które nastąpiłoby z tej przyczyny obciąża wyłącznie Kupującego i uznaje się, że nastąpiło ono w takim przypadku z wyłącznej winy Kupującego.
 10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu dla doręczeń korespondencji i danych kontaktowych pod rygorem uznania wszelkich doręczeń i dostaw towarów pod wskazane dotychczas w jakimkolwiek dokumencie powiązanym z zawartą Umową pomiędzy stronami miejsce siedziby czy adres dostaw lub z wykorzystaniem dotychczasowych danych kontaktowych Kupującego za skuteczne w każdym przypadku.

§ 3 Cena i płatność

 1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, ceny i stawki podawane przez Sprzedającego są cenami i stawkami netto i powiększone zostaną każdorazowo o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek. Ceny obejmują standardowe koszty opakowania stosowanego według uznania Sprzedającego.
 2. Ceny Produktów podawane są w PLN lub w EUR przy założeniu dostawy na warunkach EXW zgodnie z Incoterms 2020. W przypadku wskazania ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN według kursu kupna walut określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień przed dniem wystawienia faktury.
 3. Jeśli strony wyraźnie w sposób określony w § 2 ust. 7 nie ustaliły inaczej, Sprzedający wraz z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przesyła Kupującemu odpowiedni dokument PRO-FORMA z zakreślonym terminem płatności. W przypadku braku płatności w terminie zakreślonym na fakturze PRO-FORMA Sprzedający nie przystępuje do realizacji Umowy i jest uprawniony do anulowania zamówienia Kupującego według własnego uznania bez żadnych konsekwencji (odstąpienia od Umowy z Kupującym). Sprzedający przystępuje do realizacji Umowy w momencie otrzymania od Kupującego potwierdzenia przelewu należności z dokumentu PRO-FORMA drogą mailową lub faxem. Kupujący nie jest uprawniony do żądania wydania zamówionych Produktów przed przesłaniem Sprzedającemu potwierdzenia przelewu należności określonej w dokumencie PRO-FORMA drogą mailową, chyba że Strony wyraźnie ustalą inaczej.
 4. Sprzedający według własnego uznania w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do żądania od Kupującego odpowiednich zaliczek przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia lub uiszczenia części należności wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury przed rozpoczęciem realizacji Umowy
 5. Jeżeli Kupujący nie zakwestionuje faktury na piśmie w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania od Sprzedającego, uważać się będzie, że została ona przez Kupującego zaakceptowana w całości. W przypadku reklamacji faktury we wskazanym terminie 5-dni roboczych i uznaniu jej przez Sprzedającego za zasadną, Sprzedający dokona stosownych zmian.
 6. W przypadku nieprzestrzegania warunków płatności lub uzyskania przez Sprzedającego po zawarciu umowy wiedzy, że przysługujące nam roszczenie o zapłatę jest zagrożone z powodu niewystarczającej zdolności płatniczej Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zaległych lub dalszych dostaw Produktów i uzależnienia ich realizacji od opłacenia przez Kupującego odpowiedniej zaliczki lub ustanowieniu zabezpieczenia innego rodzaju zabezpieczenia przez Kupującego.
 7. Sprzedający ma prawo w każdym czasie odmówić przyjęcia lub realizacji nowego zamówienia dla Kupującego, jeżeli Kupujący zalega w jakiejkolwiek części z płatnością jakiejkolwiek faktury, obejmującej roszczenia już wymagalne.
 8. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy, Sprzedający uprawniony będzie do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie, bez uszczerbku dla innych praw Sprzedającego wynikających z Umowy.
 9. Wszystkie płatności dokonywane przez Kupującego na rzecz Sprzedającego przeznaczane będą na rozliczenie według następującej kolejności (1) koszty, (2) odsetki (3) kwoty roszczeń głównych, w takiej kolejności, w jakiej płatności te są wymagalne i należne.
 10. Prawo do potrącenia i prawo zatrzymania przysługują Kupującemu wyłącznie w przypadku, w którym jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu powszechnego lub polubownego, których wykonalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej została potwierdzona lub zostały przez Sprzedającego uznane jako bezsporne.

§ 4 Warunki dostawy

 1. Produkty dostarczane są przez Sprzedającego na warunkach EX Works zgodnie z Incoterms 2020, chyba że Strony postanowią inaczej. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktu od momentu udostępnienia go przez Sprzedającego w miejscu dostawy. Miejscem dostawy jest siedziba zakładu Sprzedającego. Wybór przewoźnika oraz formy dostawy każdorazowo leży w gestii Kupującego, który zobowiązany jest zawrzeć taką informację w składanym zamówieniu lub Potwierdzeniu przyjęcia Oferty Cenowej. Brak informacji o wyborze przewoźnika lub ogólne zapiski dotyczące wysyłki rozumie się jako zlecenie przez Kupującego wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym Sprzedający na stałe współpracuje. Koszty dostawy Produktów na adres wskazany w Zamówieniu lub przyjęciu Oferty Cenowej obciążają Kupującego, chyba, że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej w trybie § 2 ust. 7 OWS.
 2. Sprzedający jest uprawniony do dostarczania Produktu na raty i/lub w częściach.
 3. Kupujący jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedającym przy dostawie oraz odbiorze dostawy Produktów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Kupujący nie jest w stanie odebrać dostawy Produktów w uzgodnionym terminie, a Produkty i/lub zamówienie jest gotowe do odbioru, Sprzedający przechowa Produkty na koszt i ryzyko Kupującego na wybranej przez siebie powierzchni magazynowej.
 4. Dzień, w którym Produkty zostają udostępnione Kupującemu w uzgodnionym terminie, czasie i miejscu należy uznać za datę dostawy, nawet jeśli Kupujący odmówi jej przyjęcia.
 5. Sprzedający jest uprawniony do zawieszenia terminu dostawy do czasu wywiązania się przez Kupującego ze swoich nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Sprzedającego lub jeżeli Kupujący nie wywiązał się lub wywiązał się nienależycie ze swojego obowiązku przekazania informacji niezbędnych do realizacji dostawy przez Sprzedającego. W przypadku zawieszenia terminu dostawy Sprzedający zobowiązany jest do zakreślenia Kupującemu dodatkowego ostatecznego terminu na dokonanie płatności lub realizację innych zobowiązań wobec Sprzedającego lub przekazanie informacji niezbędnych do realizacji dostawy przez Kupującego zgodnie z Umową, a w przypadku braku wykonania płatności lub realizacji innych zobowiązań wobec Sprzedającego lub przekazania informacji w zakreślonym terminie przez Kupującego, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowywania żadnych terminów poprzez doręczenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kupującemu w trybie § 3 ust. 2 OWS.
 6. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzania zmian w Produktach przedstawionych na swojej stronie internetowej w swoich katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach, jak również do usuwania prezentowanych w nich Produktów ze swojego asortymentu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy dostarczonymi Produktami, a ich ilustracjami w katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach.
 7. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w całości lub w części poprzez doręczenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kupującemu w trybie § 3 ust. 7 OWS i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w tym w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania, transportu oraz, w razie potrzeby, utylizacji Produktów.

§ 5 Gwarancja i reklamacje

 1. Niezwłocznie po dostarczeniu Produktów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy Produkty są zgodne z Umową.
 2. W razie stwierdzenia złej jakości Produktów lub braków ilościowych lub jakościowych w Produktach, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedającego w formie elektronicznej na adres e-mail uzgodniony przez strony w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia dostawy. Po upływie wskazanego terminu na złożenie reklamacji, Umowa zostanie uznana za należycie wykonaną przez Sprzedającego.
 3. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji, jeżeli:
 4. wada powstała, w całości lub w części, w wyniku niewłaściwego, niefachowego lub niedbałego użytkowania Produktów;
 5. Produkt był modyfikowany, przepakowywany lub w jakikolwiek inny sposób przetwarzany przez Kupującego;
 6. Sprzedający zgodnie z instrukcjami Kupującego zastosował niektóre materiały podstawowe, opakowaniowe, etc. do Produktów, których użycie spowodowało powstanie wady;
 7. wada polega na ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, składu, etc. Produktu, która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych, technologicznych lub organizacyjnych;
 8. Kupujący nie wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań płatniczych wobec Sprzedającego.
 9. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, umożliwi on Sprzedającemu zbadanie zgłoszonej reklamacji i będzie w pełni współpracować w tym zakresie, w tym w szczególności zobowiązuje się do załączenia do reklamacji protokołu reklamacji i wszelkie dokumenty z oględzin Produktu, oraz zdjęć reklamowanego Produktu. W przypadku niezałączenia wymienionych dokumentów do reklamacji, złożenie jej nie wywołuje skutków prawnych i Sprzedający uprawniony jest do odmowy przyjęcia reklamacji, chyba że strony w drodze uzgodnień w trybie § 2 ust. 7 OWS zgodnie postanowią inaczej.
 10. Sprzedający uprawniony jest do powołania niezależnego biegłego rzeczoznawcy do zbadania reklamacji, którego kosztami uprawniony będzie obciążyć Kupującego, wyłącznie, jeżeli reklamacja lub zgłoszone zastrzeżenie zostanie uznane za bezpodstawne, w całości lub w części.
 11. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie wstrzymuje obowiązku zapłaty wymagalnych należności na rzecz Sprzedającego. Sprzedający jest uprawniony do powstrzymania się z realizacją roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego jego wszelkich zaległych należności.
 12. Jeśli Sprzedający uzna reklamację Kupującego za zasadną jest uprawniony do dokonania według własnego uznania (1) naprawy wady zidentyfikowanej w Produkcie, (2) zamiany wadliwego Produktu na wolny od wad, lub (3) zwrócenia Kupującemu ceny sprzedaży.
 13. W przypadku zwrotu ceny sprzedaży Kupującemu, Sprzedający nie jest zobowiązany do odbioru Produktu ani pokrycia kosztów jego transportu lub utylizacji. Wadliwe Produkty mogą zostać zwrócone Sprzedającemu wyłącznie w przypadku, w którym Strony uzgodnią zwrot i jego warunki uprzednio w trybie § 2 ust. 7 OWS.
 14. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Kupującego w trybie § 2 ust. 7 OWS najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Kupującego.
 15. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do przechowywania reklamowanych Produktów w sposób właściwy, adekwatny do rodzaju Produktu, który uniemożliwia jego ewentualne jakiekolwiek uszkodzenie lub utratę.
 16. W odniesieniu do Produktów marek własnych, tj. sprzedawanych przez Kupującego za zgodą Sprzedającego pod własną marką za producenta uważa się Kupującego, a nie Sprzedającego.
 17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie, w tym opóźnienia, lub niewykonanie Umowy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania Siły wyższej.
 18. Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania siebie nawzajem w przypadku wystąpienia sytuacji Siły wyższej.
 19. W przypadku działania Siły wyższej Sprzedający wstrzyma realizację swoich zobowiązań na czas trwania Siły wyższej bez prawa Kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania.
 20. Jeżeli działanie Siły wyższej będzie trwało dłużej niż 3 miesiące, każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania dla którejkolwiek ze Stron.

§ 6 Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający zwolniony jest od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu po jego udostępnieniu Kupującemu zgodnie z § 4 ust. 1
 2. Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za straty pośrednie, w szczególności straty wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu Kupującego.
 3. Jeżeli Sprzedający będzie ponosić odpowiedzialność wobec Kupującego za jakiegokolwiek rodzaju szkody na podstawie Umowy, OWS i/lub uzgodnień pomiędzy stronami i/lub z mocy prawa, odpowiedzialność taka będzie w każdym przypadku ograniczona do kwoty, która zostanie przyznana Kupującemu z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Sprzedającego.
 4. Jeżeli ubezpieczyciel Sprzedającego nie przyzna wypłaty z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej w ramach danej Umowy i/lub zamówienia. Jeżeli zostaną uzgodnione dostawy częściowe, odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej za tę częściową dostawę, która jest najściślej związana ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę. We wszystkich przypadkach maksymalna odpowiedzialność wynosić będzie 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł.) za każde zdarzenie lub szereg zdarzeń spowodowanych tą samą przyczyną.
 5. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jeżeli Kupujący w momencie wystąpienia zdarzenia ją powodującego, jest w zwłoce z wywiązaniem się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec Sprzedającego bądź celowo lub rażąco zaniedbuje należyte wykonanie Umowy.
 6. Jeżeli Kupujący nabywa Produkty od Sprzedającego wyłącznie w celu ich używania lub dalszej odsprzedaży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący zobowiązany jest do udostępnienia przepisów (dotyczących stosowania urządzeń) oraz wynikających z instrukcji stosowania danego produktu Sprzedającego, z uwzględnieniem regulacji prawnych obowiązujących na terenie państwa, w którym Produkty będą przez Kupującego używane lub sprzedawane swoim odbiorcom (końcowym) i w szczególności poinformować konsumentów i wszystkich innych swoich kontrahentów, że muszą skrupulatnie stosować się do tych przepisów (dotyczących stosowania urządzeń) i instrukcji obsługi. Sprzedający zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Sprzedający zobowiązany jest do udostępnienia urządzenia wraz z instrukcją jego używania zgodnie czy przepisów wyłącznie dostosowanych do regulacji prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Kupującego do przepisów (dotyczących bezpieczeństwa), instrukcji, jak też za korzystanie z materiałów pomocniczych czy etykiet, w tym za prawidłowość i zgodność z przepisami danego kraju zbytu lub używania informacji o produkcie zawartych na etykietach Produktu, jeżeli Produkt będzie etykietowany zgodnie z wytycznymi i informacjami przekazanymi przez Kupującego.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych, dokumentacji lub rysunków przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego i może on przyjąć w wykonaniu Umowy, że są one dokładne i zgodne z prawem obowiązującym w kraju zbytu lub używania Produktów.
 9. W przypadku Kupujących spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedający nie jest w żadnym wypadku wprowadzającym do obrotu na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obowiązki wynikające z wprowadzenia Produktów do obrotu w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, w tym w szczególności obowiązki o charakterze informacyjnym, regulacyjnym czy związanym z gospodarką odpadami opakowaniowymi w danym kraju.

§ 7 Zobowiązania Kupującego

 1. W odniesieniu do Produktów (i ich sprzedaży) Kupujący zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującymi na terytorium danego państwa wymogami w zakresie bezpieczeństwa Produktów.
 2. Kupujący nie będzie usuwał instrukcji obsługi i innych instrukcji dotyczących użytkowania Produktów w momencie ich sprzedaży oraz o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, nie będzie przepakowywał lub usuwał etykiet z Produktów.
 3. Kupujący zobowiązany jest udzielić niezbędnego wsparcia, jeżeli Sprzedający zechce wydać publiczne ostrzeżenie, wycofać Produkty lub podjąć wszelkie inne środki, czy to w związku z międzynarodowymi czy też polskimi przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa publicznego. W celu ułatwienia wydania publicznego ostrzeżenia lub wycofania Produktu, Kupujący zobowiązuje się prowadzić ewidencję odbiorców, czasu i ilości dostaw Produktów oraz na uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego żądanie Sprzedającego udostępniać je Sprzedającemu.
 4. O ile nie będą tego wymagały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym Produkty zostaną wprowadzone do obrotu lub będą używane bez wcześniejszych konsultacji i pisemnej zgody Sprzedającego, Kupującemu zakazuje się (1) podejmowania działań dotyczących bezpieczeństwa Produktów, takich jak wycofanie Produktu lub wydanie publicznego ostrzeżenia w związku z europejskim i lub polskimi przepisami; (2) informowania osób trzecich o tym, że Produkt jest niebezpieczny.
 5. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.

§ 8 Zastrzeżenie własności

 1. Zgodnie z przepisem art. 589 polskiego Kodeksu Cywilnego prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty.
 2. Zastrzeżenie tytułu własności nie ma wpływu na przejście ryzyka przewidzianego w § 5 OWS.
 3. Kupujący ponosi koszty i ryzyko wyegzekwowania zastrzeżonego tytułu własności przez Sprzedającego.
 4. Jeżeli Sprzedający zamierza zastrzec swoją własność, Kupujący musi umożliwić Sprzedającemu dostęp do miejsca, w którym wyroby są przechowywane, aby Sprzedający mógł skontrolować stan Produktów.
 5. Sprzedający jest uprawniony do odbioru Produktów, jeżeli poweźmie uzasadnioną obawę, że Kupujący dopuścił się naruszenia Umowy, w szczególności w razie zwłoki Kupującego w płatności. Odbiór Produktów przez Sprzedającego jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po odebraniu Produktów Sprzedający będzie uprawniony do dokonania zbycia odebranych Produktów. Należności uzyskane ze sprzedaży Produktów przez Sprzedającego zobowiązuję się on zaliczyć na poczet na kwotę odpowiedzialności klienta z tytułu uiszczenia ceny sprzedaży, przy czym Sprzedający zachowuje uprawnienie do wcześniejszego ich pomniejszenia o uzasadnione koszty zbycia Produktów.

§ 9 Uprawnienia Sprzedającego

 1. Roszczenia Sprzedającego wobec Kupującego stają się natychmiast należne i wymagalne, jeżeli:
 2. przeciwko Kupującemu wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Kupujący jest niewypłacalny lub zakończył działalność;
 3. dokonano zajęcia znacznej części majątku Kupującego i nie dokonano zwolnienia spod zajęcia w ciągu 14 dni po jego dokonaniu;
 4. Kupujący nie wywiązał się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy i/lub OWS;
 5. Kupujący nie zapłacił faktury Sprzedającego w uzgodnionym terminie w całości lub w części;
 6. Kupujący uległ rozwiązaniu i zaprzestał działalności gospodarczej lub dokonał sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części;
 7. przejęta została kontrola nad firmą Kupującego (lub jej częścią) przez inny podmiot, w tym również powiązany z Kupującym kapitałowo, bezpośrednio lub pośrednio.
 8. W sytuacjach wymienionych w § 9 ust. 1 OWS, Sprzedający jest uprawniony bez wcześniejszego zawiadomienia, bez obowiązku wypłaty odszkodowania i bez uszczerbku dla innych swoich umownych lub ustawowych praw:
 9. wstrzymać realizację swoich zobowiązań wobec Kupującego do czasu, aż ten ostatni wywiąże się ze wszystkich swoich wymagalnych zobowiązań w stosunku do Sprzedającego;
 10. rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części;
 11. uzyskać odpowiednie zabezpieczenie terminowego wykonania zobowiązań płatniczych Kupującego przed wykonaniem Umowy (lub kontynuowaniem jej wykonywania);
 12. zażądać wydania dowolnych Produktów, które zostały Kupującemu dostarczone, ale za które nie została zapłacona cena sprzedaży, w całości lub w części, bez dalszego zobowiązania lub obowiązku dostarczenia (lub ponownego dostarczenia) Produktów Kupującemu.
 13. Kupujący zobowiązuje się podjąć wszelkie inne środki i wykonać wszelkie czynności, które są wymagane, aby umożliwić Sprzedającemu wykonanie jego praw wynikających z Umowy i/lub OWS, w tym w szczególności do odbioru Produktów, za którego Kupujący nie uiścił ceny sprzedaży.

§ 10 Prawa własności przemysłowej

 1. Kupujący uznaje, że Sprzedający jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej (w tym wszelkich roszczeń z tytułu istniejących oraz przyszłych praw własności intelektualnej) prawnie nabytych i związanych z Produktami, projektami (wykonanymi na podstawie instrukcji Kupującego), procesami, prezentacjami, opiniami, rysunkami, drukowanymi materiałami, zdjęciami, plikami, stronami internetowymi, broszurami i katalogami Sprzedającego. Obejmuje to w szczególności, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i nazw handlowych, które są używane i/lub pojawiły się w trakcie trwania Umowy (lub Umów), a także know-how techniczne, technologiczne i handlowe Sprzedającego.
 2. Jeżeli osoba trzecia naruszy prawa własności intelektualnej Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia o tym Sprzedającego a trybie § 3 ust. 7 OWU. Na pierwsze żądanie Sprzedającego, Kupujący przekaże Sprzedającemu całą posiadaną dokumentację i informacje dotyczące praw własności intelektualnej i udzieli Sprzedającemu wszelkiej wymaganej pomocy. Sprzedający nie będzie zobowiązany do zabezpieczania Kupującego przed roszczeniami dotyczącymi praw własności intelektualnej.
 3. Kupujący nie może zmieniać ani usuwać żadnych odniesień do praw własności intelektualnej Sprzedającego i/lub osoby trzeciej do Produktów.
 4. Jeżeli Produkty są wytwarzane i/lub pakowane zgodnie z wytycznymi Kupującego, Kupujący zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w związku z danymi Produktami, w tym również, lecz nie wyłącznie z roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.

§ 11 Zachowanie poufności

 1. Wszystkie informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które znajdą się w związku z realizacja Umowy w posiadaniu Kupującemu są ściśle osobiste i poufne. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, kwestii technicznych, technologicznych, wynalazków, Produktów, danych handlowych, jak również wzorów oraz rysunków technicznych Produktów i procesów produkcyjnych, funkcji, procesów, tajemnic handlowych, patentów, wynalazków, odkryć, know-how i praw własności intelektualnej.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zaniechania podawania do wiadomości publicznej ani korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedającego w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i na żądanie Sprzedającego musi zwrócić wszystkie takie posiadane informacje wraz z nośnikami danych, na których one się znajdują, jak również niezwłocznie i bezpowrotnie zniszczyć ich kopie. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
 3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, mające na celu uniemożliwienie ujawnienia informacji dostarczonych przez Sprzedającego osobie trzeciej. Kupujący nałoży stosowny obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników, współpracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego postanowienia przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie klauzuli lub nakazu poufności przez Kupującego.
 4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedającego nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać, że: były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania lub muszą zostać przekazane w wyniku realizacji prawnego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie OWS lub Umowy okaże się nieważne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia OWS lub Umowy pozostaną w mocy. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu ustalenia postanowień mających zastąpić nieważne i/lub niewykonalne postanowienie nowym postanowieniem, które będzie jak najściślej zbliżone merytorycznie do oryginalnego postanowienia i będzie jak najpełniej odzwierciedlać cel Umowy.
 2. Dla zawartej Umowy obowiązują każdorazowo obowiązujące OWS, dostępne w każdorazowo udostępnionej wersji na stronie internetowej Sprzedającego.
 3. Sprzedający jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z zawartej z Kupującym Umowy lub niniejszych OWS według własnego uznania i bez konieczności uzyskiwania zgody Kupującego, na osoby trzecie.
 4. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w przypadku, w którym Kupujący jest podmiotem mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w Państwie będącym sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku we Wiedniu, postanowienia tejże Konwencji, przy czym w zakresie zastrzeżenia prawa własności Produktów określonego w § 8 ust. 1 OWS zastosowanie mają w każdym przypadku w pierwszej kolejności postanowienia prawa polskiego
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 6. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

-.-